دوربین مداربسته | دوربین مداربسته تحت شبکه

5.0

دوربین مداربسته بولت
2MP | Smart | 22x Zoom | Starlight | High WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O | 60fps | SFP
5.0

دوربین مداربسته بولت
2MP | Smart | VF Motorize | Starlight | High WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته بولت
2MP | Smart | VF Motorize | 10x Zoom | Starlight | High WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته بولت
2MP | Smart | VF Motorize | Full Spectrum | Starlight | High WDR | IR + White Light | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته بولت
2MP | Smart | Fix Lens | Starlight | DWDR | Micro SD
5.0

دوربین مداربسته بولت
2MP | Smart | VF Motorize | Starlight | Full Spectrum | High WDR | IR + White Light | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته بولت
4K | Multi-Sensor | Smart | High WDR | Starlight | SFP | Audio I/O | Alarm I/O