دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر NVRمرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2  

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
1SATA H.265&4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 128 کانال
8-ch video&1-ch audio input

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
8/16/32-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8/16/32-ch 2-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

پکیج دوربین مداربسته
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
8-ch video&1-ch audio input

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

پکیج دوربین مداربسته
4/8-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
4/8-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
4/8-channel input

پکیج دوربین مداربسته
8-ch 1-SATA Plastic PoE NVR

پکیج دوربین مداربسته
4/8-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8 Channel 1 HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
4/8-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
4/8-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
4/8-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
4/8-channel input
 1 2