دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4/8/16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264&4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4/8-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
1SATA 4CH-NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
16Channel 4 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4Channel 1 HDD NVR